Ubytovací řád - Hotel Abito

Ubytovací řád

21.10.2016


Ubytovací řád
Hotel Abito


Chodovská 1430/3a 141 00 Praha 4
vydaný provozovatelem
Za JLV, a.s.
Chodovská 228/3, Praha 4
Jolana Kraftová – manažerka hotelu
kraftova@abitohotel.cz, tel.+420 271 003 122
jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování:


I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na registrační kartě hosta je mezi hostem a
provozovatelem JLV a.s. (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování a to za podmínek
uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.
b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného
ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Kartě hosta. Ubytováním se rozumí
používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: pokoje,
chodníky, terasy, spojovací chodby se schodištěm (dále jen prostory určené k ubytování).
Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu. Platba se provádí v hotovosti nebo
platební kartou. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

II. Náhrada škody
a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se
náhrady škody.
b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v
plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou
budou prostory určené k ubytování vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že
škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem, případně domácí zvíře, které cestuje
spolu s hostem.

III. Způsob objednání
Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky. Tato je
považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky provozovatelem. Pokud se jedná
o skupinu nebo rezervaci více pokojů může provozovatel vyžadovat předplatbu v hotovosti,
případně bankovním převodem nebo platební kartou.

IV. Práva a povinnosti hosta
a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu
poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad
dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hotelového pokoje. Host je povinen
předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám,
které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit
provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat
se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:
- uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
- uhradit další využité služby hotelu – např.parkování na hotelovém parkovišti
- řádně, úplně a čitelně vyplnit registrační kartu při příjezdu do hotelu. U cizinců s vízovou
povinností je nutné také vyplnit číslo víza.K těmto účelům jsou hosté povinni předložit
doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
- řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech
prostorách určených k ubytování, zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k
ubytování
- chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
- zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud
schopny udržovat osobní hygienu.Toto platí také pro domácí zvířata ubytovaná v pokoji
- seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
- bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování
bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
- v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
- pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu, pozdější odjezd je možný pouze po dohodě s
provozovatelem. Požadavek odjezdu po 10:00 hod musí host nahlásit den předem. Za
odjezd mezi 10:00 – 14:00 hod je host povinen zaplatit provozovateli částku 10,-EUR za
pokoj. Za odjezd mezi 14:00 – 17:00 hod je host povinen zaplatit provozovateli částku
20,-EUR za pokoj. V případě odjezdu hosta po 17:00 hod je host povinen provozovateli
zaplatit plnou cenu za jednu noc ubytování.

b) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
- provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek,
přemisťovat vybavení, apod.)
- odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
- používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů,
bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
- přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
- uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání nebo
adresu trvalého bydliště
c) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
- nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich
okamžité použití
- držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o
léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
- kouřit ve vnitřních prostorách hotelu

V. Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen
- odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a
zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
- dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
- dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

VI. Vozidlo a cennosti hosta
Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před domem. Tyto
parkovací plochy jsou nehlídaným, volně přístupným parkovištěm a provozovatel tudíž
neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje
hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování,
případně v trezoru na recepci hotelu.

VII. Průběžný úklid
V případě delšího pobytu je po týdnu měněno povlečení. Ručníky a osušky jsou měněny
v průběhu pobytu dle potřeb hosta.

VIII. Domácí zvířata
Host si může po předchozí domluvě přivést do hotelu domácí zvíře. Za domácí zvíře se platí
poplatek 150,-Kč. Za domácí zvíře je host zodpovědný a musí zajistit, aby zvíře neohrožovalo a
nerušilo ostatní hosty v hotelu, případně hotelový personál.

IX. Odstoupení od Smlouvy před nastoupením a v průběhu ubytování
a) Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování 1 den před termínem nástupu k ubytování,
a to i bez udání důvodu. Pokud rezervaci zruší později nebo vůbec a neubytuje se, ubytovatel je v
takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši ceny první noci. Pokud se
jedná o typ rezervace označený na rezervačním portálu nebo v potvrzujícím emailu jako „nonrefundable“
nebo „bez možnosti vrácení peněz“, nebo označený podobným označením, ze
kterého vyplývá, že v případě zrušení rezervace nebudou hostu peníze vráceny, je host povinen
provozovateli uhradit plnou částku za rezervované ubytování a nemá žádný nárok na vrácení
předem zaplacené částky za pobyt.
b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje
povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje
dobré mravy.
c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.
d) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta
k opuštění prostor určených k ubytování.
e) Pokud dojde k tomu, že host potřebuje zkrátit již objednaný, zaplacený a započatý pobyt, je
nutné toto oznámit alespoň 1 den před plánovaným ukončením. V takovém případě mu bude
částka za neprobydlené noci vrácena. V případě stálých hostů může být po domluvě použita jako
kredit při dalším pobytu v hotelu.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: http://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou
spotřebitele, postupující podle zákona č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů a dalších právních předpisů.Internetová stránka České obchodní inspekce je
www.coi.cz

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud
ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

XI. Informace o zpracování osobních údajů
Společnost JLV, a.s., IČO: 452 72 298, se sídlem Chodovská 228/4, Praha 4, 141 00, zapsaná v
OR vedeném MS Praha, sp.zn. B 1430 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.
Za účelem plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností Správce souvisejících s
plněním smlouvy o ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP nebo pasu, kontaktní e-mail a SPZ
automobilu subjektu údajů, a to na základě smlouvy o ubytování a na základě zákona.
Za účelem kontaktování hosta po ukončení ubytování, případně za účelem případných soudních
řízení souvisejících s plněním smlouvy o ubytování jsou zpracovávány tyto osobní
údaje/kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP nebo pasu,
kontaktní e-mail, informace o datu ubytování subjektu údajů u Správce, a to na základě
oprávněného zájmu Správce. Oprávněným zájmem Správce je v tomto případě zájem na
kontaktování subjektu údajů z důvodu případné reklamace nebo ztracených věcí a dále doložení
informací o průběhu pobytu subjektu údajů v ubytovacím zařízení Správce.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím
svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených
Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů
zpřístupněny: orgány státní správy, cizinecká policie, bankovní instituce.
Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu 4 let od ukončení pobytu subjektu údajů v
případě občanů České republiky z důvodu délky promlčecí doby dle právních předpisů České
republiky a po dobu 6 let od ukončení pobytu subjektu údajů v případě, že subjekt údajů není
občanem České republiky z důvodu požadavku právních předpisů České republiky.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež
subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu
údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto
právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů,
může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce: JLV, a.s., Chodovská 228/4, Praha 4, 141 00, info@jlv.cz, tel. +420 2
71 00 32 70.